شیراز

در فارس، ایران
امروز: سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر شیراز، در استان فارس، ایران

اطلاعات شهر شیراز

آب و هوای شهر شیراز

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: غرب

رطوبت: ۲۰ درصد، فشار: ۲۸۰۷۳.۱۷ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۵۰

ساعت: ۱۷:۵۲

دما: °۲۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)