شیراز

در فارس، ایران
امروز: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر شیراز، در استان فارس، ایران

اطلاعات شهر شیراز

آب و هوای شهر شیراز

سرعت باد: ۱۷.۷۰ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۱۰ درصد، فشار: ۲۸۰۳۹.۳۱ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۰۴

ساعت: ۱۹:۴۹

دما: °۲۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)